Kooperoo művészeti piactér

Aszf

 • Általános Szolgáltatási Feltételek ÁSZF

  I. Általános rendelkezések

  1. A Szolgáltató adatai:
  A Szolgáltató neve: Mekkora Print kft

  Székhelye és postai címe: 1037 Budapest Bécsi út 267

  Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

  Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-165144

  Adószáma: 10735246-2-41

  E-mail címe: gyzoltan@mekkoraprint.hu
  Honlapjának címe: www.mekkoraprint.hu és www.giclee.hu
  Ügyfélszolgálat e-mail címe: gyzoltan@mekkoraprint.hu
  Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1037 Budapest Bécsi út 267.

  Tárhely szolgáltató neve: Tarhely.eu

  Tárhely szolgáltató címe: A mindenkori https://tarhely.eu/kapcsolat.php szerint
  2. A Szolgáltató on-line piactér rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet digitálisan nyomtatott tárgyak (képek stb) megvásárlásának elősegítésére.

  A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Tárgyak megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). A tárgyak gyártója maga a Szolgáltató, aki fenntartja a jogot, hogy egyes részműveletek elvégzésére alvállalkozót vegyen igénybe.
  3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó személy (a továbbiakban: Vásárló) közötti, szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
  5. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a “Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
  6. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.
  7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
  8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.giclee.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

  II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás
  1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a képvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!
  a. A szolgáltatás, vagyis a konkrét termék lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Termék adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető termékekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁt, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.
  b. A szolgáltató neve az I. pontban található.
  c. A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.
  d. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
  e. A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó árakat, estleges kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
  f. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
  g. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján az ő saját telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
  h. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogadhat.

  A bankkártyaelfogadás jellemzően a Barion felületen történik, a szolgáltató nem fér hozzá a kártya adataihoz, azokat kizárólag a Barion ismeri meg.
  i. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
  j. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
  k. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
  l. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a képet a Vásárló kizárólagos kérésére, az ő instrukciói, azaz beszállított, feltöltött jpg vagy egyéb fájl-ja alapján végezte el. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
  m. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 3. melléklete részletezi.
  n. A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a (1) 437 0414 telefonszámon, illetve az gyzoltan@mekkoraprint.hu u e-mail címen.
  o. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
  p. A Szolgáltató fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexanek nem aláírója és annak nem vetette alá magát. A magatartási kódex áttekintése folyamatban.
  q. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a termék átvételéig tart.
  r. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
  s. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
  t. Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.
  u. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A giclee.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat a webszolgáltató RAID vagy hasonló technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
  v. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A giclee.hu-n megjelenő adatokat MSSQL és/vagy MySQL, vagy hasonló adatbázisban tárolja a tárhelyszolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.
  w. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
  x. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
  III. A Vásárló adatai
  1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
  2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel. Ugyan akkor a Vásárló regisztrációra nem kötelezett, e nélkül is tud vásárolni. A kiszállítási cím miatt azomban az adatait mindenképp meg kell adnia.
  3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.
  4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
  5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik. A fizetési szolgáltató bankkártya estében jellemzően a Barion.
  6. (implementálása folyamatban )Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
  7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltató kijelenti, hogy nem tárol bankkártya adatokat, azokat nem is ismeri meg a vásárlás folyamán, kizárólag név, lakcim, telefon, email jellegű adatokhoz fér hozzá.
  IV. Az internetes vásárlás menete
  1. A vásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató www.giclee.hu weboldala tartalmazza (jelen ÁSZF).
  2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Ez automatikusan, a rendszer által generált egyedi kód emailes megküldésével jellemzően azonnali. A vásárláskor, azaz a barionos fizetés után jellemzően azonnal, a Szolgáltatóval szerődésben álló szamlazz.hu automatikusan egy ***Fizetési bekérő*** dokumentumot állít ki. A megrendelést a Szolgáltató legyártja (digitális nyomtatás, feldolgozás, keretezés stb). A megrendelés „kész” státusz beállitása automatikusan áfás e-számlát generál a szamlazz.hu rendszeréből, amit a Megrendelő emailben megkap. A rendszer külön értesítést is küld a vásárlónak, a választott kiszállítási módnak megfelelően.
  3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt tárgyra vonatkozó visszaigazolást, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.
  V. Vételár, fizetési feltételek
  1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató www.giclee.hu weboldala tartalmazza jelen ÁSZF formájában.

  2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség. A pontosan megadott email cím azért is fontos, mert erre a címre is megérkeznek a további utasitások: azaz milyen módon kell eljutattni a legyártandó alapanyagot a Szolgáltatóhoz. Ezek az információk a vásárlás utáni Köszönőoldalon online is rendelkezésre állnak.
  4. A termékek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
  5. A termékek kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kosarak tartalmát monitorozza, és marketing jellegű döntéseket hozzon, esetleg ajánlatokat tegyen.
  6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.
  7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg. A Szolgáltató a vásárlásról elektronikus számlát küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

  VII. Elállási és felmondási jog
  1. A vásárlás a “Fizetés” “vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

  A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak ”Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a terméket sem visszavenni, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (hibás teljesítés kivételével).
  Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a Vásárló által nyomtatásra kijelölt anyag tekintetében megvalósul a „fogyasztó kifejezett kérésére” történő gyártás, az így legyártott termék harmadik fél számára, tekintettel a képek és gyártható opciók nagy számára, rendkívül kis eséllyel értékesíthető tovább.

  2. a. Amennyiben a Vásárló nem a saját utasítása szerint (azaz a vásárló által kijelölt képből) gyártott , hanem raktári, nem megszemélyesített árut vásárolt, és eláll a vásárlástól, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére. A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
  b. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
  VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

  A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3. melléklete.
  IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
  1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
  2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A folyamatban lévő megrendelések teljesítése ilyenkor is zavartalan, mivel ezekről megrendelési emailek is készülnek.
  3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
  4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, miután Szolgáltató nem is ismeri a bankkártya adatokat. Vásárló a banki tranzakció folyamán felmerülő bármilyen esemény bejentéssel és panasszal stb. kizárólag a bankkártya-elfogadásért felelős Barion.hu szolgáltatóval lép kapcsolatba.

  X.
  13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a gyártás esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a vételár visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a gyártás elmaradása esetén a termékek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért a Szolgáltató a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi giclee.hu honlapján a termék visszavéltására vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított hatvan (60) napos jogvesztő határidőn belül, a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása (email visszaküldése) mellett van lehetőség. Szolgáltató kérheti Vásárlót sztornó számla ellenjegyzésére.

  A termék árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére.
  14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
  XI. A panaszkezelés módja
  1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
  2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
  4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).
  XII. Záró rendelkezések
  1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
  1. melléklet

  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

  (Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan terméket vásárolt, amely nem a Vásárló kifejezett kérésére, az ő által beszállított kép saját kérésére történő gyártással jött létre, hanem Szolgáltató raktári áruja volt.)

  “Címzett: Mekkora Print Kft 1037 BP Bécsi út 267.

  e-mail: gyzoltan@mekkoraprint.hu

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

  A megrendelés emailben elküldött kódszáma:

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a terméket nem használtam a megtekintést meghaladó nagyságrendben, és eredeti állapotában szolgáltatom vissza.

  A fogyasztó(k) neve:

  A fogyasztó(k) címe:

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt”

  2. melléklet

  Elállási/Felmondási tájékoztató

  1. Elállási/Felmondási jog

  Amennyiben Ön olyan terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, ami nem a Vásárló egydi személyére szabtak az ő egyedi instrukciói (beszállított fotója stb) alapján, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő letölthető termék esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön fizikai terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Mekkora Print kft 1037 Busapest Bécsi út 267 gyzoltan@mekkoraprint.hu

  Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  Az elállás/felmondás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

  Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  3. melléklet

  A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

  1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mekkora Print kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A nyomdai nyomatok minőségét úgynevezett „proof” gyártásával harmadik fél igazolhatja.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Barion Fizetés

  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobil alkalmazásokban, vagy barátaidnak.
  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Fizess kényelmesen bankkártyával

  A bankkártyás fizetéshez az eddigiekkel megegyező módon elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

  Ezen felül lehetőséged van regisztrálni a Barion rendszerbe, ekkor soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

  Fizetéshez használhatod

  Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

  Visa vagy Electron bankkártyádat

  Amex bankkártyádat

  Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

  Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod az előre feltöltött Barion e-pénz egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.
  Ingyenes

  A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincs és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadása és küldése ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

  A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.
  Kövesd vásárlásaid

  A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

  Első a biztonság

  A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

  A Barion rendelkezik a bankkártyatársaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártyaadatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

  További információ és ingyenes regisztráció: www.barion.com

 • HTTP Cookie, Süti

  Az oldal működéséhez a cookie elengedhetetlen, az oldal használata automatikusan ennek elfogadását jelenti!
  COOKIE SZABÁLYZAT AZ EU EPRIVACY DIREKTÍVA ALAPJÁN

  Milyen cookie-kat használ a mekkoraprint.hu és miért?

  A cookie-k (sütik) olyan kis szövegfájlok, amelyek sok esetben egyedi azonosítóval vannak ellátva, és amelyet a webszerver küld el a látogató számítógépére, mobiltelefonjára vagy egyéb, az internetet kezelni képes készülékére, valahányszor belép egy weboldalra. A cookie a weboldal működésének hatékonyabbá tételére használt olyan elterjedt eszköz, amely statisztikai információkkal látja el az oldal adminisztrátorát, hogy kellően tájékozott döntéseket hozhasson a honlap fejlesztését illetően.

  Teljesítményjavító/statisztika cookie-k

  Ezek segítségével nyomon követhetjük, hogyan használják látogatóink a honlapunkat, pl. hogy milyen oldalakat látogatnak. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas adatokat: minden adatgyűjtés névtelenül történik, és célja kizárólag az oldal teljesítményének javítása, valamint, hogy megtudjuk, mi iránt érdeklődnek a látogatók.
  Azonosító/biztonsági cookie-k

  Az azonosító cookie-k segítségével válik láthatóvá, hogy egy felhasználó bejelentkezett-e az oldalra és ezek segítik a felhasználói adatok védelmét is.

  A látogató eldöntheti, hogy engedélyezi-e ezeknek a cookie-knak a használatát, ám letiltásukkal a mekkoraprint.hu (jelenlegi vagy tervezett funkciói) akár használhatatlanná válhatnak, mivel az oldal motorja, a WordPress, ezek nélkül nem tud működni.

  Célzott hirdetési cookie-k

  Jelenleg nincsenek (2015,01)

  Kívülállók által használt cookie-k

  Az oldalon futó bővítmények is használhatnak Cookie-kat az oldal egyes részeinek működtetéséhez.
  Az oldal közösségi oldalakra (pl. a Facebookra, Twitter-re, Youtube-ra) mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A mekkoraprint.hu nem ellenőrzi az ilyen külső oldalak látogatásakor esetlegesen elküldött cookie-kat. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az érintett oldalak cookie-használatra vonatkozó szabályzatait.
  Hogyan vonhatjuk vissza a cookie-k használatára adott hozzájárulásunkat, továbbá hogyan ellenőrizhetjük és/vagy törölhetjük a cookie-kat?

  Lehetőség van cookie-k törlésére, illetve annak tiltására, hogy a cookie-k adatokat jegyezzenek meg. Az ehhez szükséges parancs a legtöbb böngészőben a Beállítások (Options) menü Adatvédelem (Privacy) részében található. Minden böngésző felépítése más és más azonban, továbbá ezek az alkalmazások folyamatosan frissülnek. A beállítás pontos menetét megtalálja a böngészője Súgó (Help) menüjében.

  A fenti tájékoztató célja, hogy eleget tegyünk azoknak a jogszabályoknak (EU ePrivacy Direktíva), amelyek alapján fel kell hívnunk a figyelmet a cookie-k használatára annak érdekében, hogy minden látogató tisztában legyen az oldalon használt cookie-k típusaival és ennek okával. Ezzel biztosítható a látogatóktól történő adatgyűjtés átláthatósága.
  Az oldal motorjaként szolgáló WordPress tartalomkezelő rendszeren kívül az alábbi bővítmények használ(hat)nak cookie-kat a mekkoraprint.hu weboldalon:

  – AddThis (tartalmak közösségi oldalakon történő megosztásához használt gombok megjelenítése)
  – Facebook Connect (Facebook követőket megjelenítő ablak)
  – Facebook Social Widget (Facebook követőket megjelenítő ablak)
  – Google Adsense (Google Adsense reklámok megjelenítéséhez használt bővítmény)
  – Google Analytics (a felhasználók böngészési tevékenységével kapcsolatos statisztikák)
  – Google+ platform (a Google+ oldalon történő megosztáshoz használt gomb)
  – Statcounter (látogatókkal és a látogatott oldalakkal kapcsolatos statisztikák)
  – Twitter button (a Twitter közösségi oldalon történő tartalommegosztáshoz használható gomb)
  – Gravatar (Gravatar profilkép megjelenítése a hozzászólásoknál)

  További felvilágosítás az alábbi webhelyeken:

  A cookie-k használatára vonatkozó irányelv (Cookie Directive):
  http://www.ico.gov.uk
  Cookie-kra vonatkozó információk:
  http://www.allaboutcookies.org

 • Kötelező Adatszolgáltatás

  2014. január 01-gyel módosult a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről).
  4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

  a) a szolgáltató nevét: Mekkora Print Kft
  b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét 1037 Budapest Bécsi út 267
  c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét: gyzoltan kukac mekkoraprint.hu
  d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát – nem vonatkozik. Adatvédelmi nyilvántatrtásba vételi számokat lásd a másik menüpontban
  e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt – nem engedélyköteles
  f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát: 10735246-2-41
  g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
  ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja; BKIK
  gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte: Magyarországi szakmai felsőfokú végzettség, nyomdaipari üzemmérnöki diploma jeles eredménnyel
  gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;
  h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

  Tárhelyszolgáltatónk tarhely.eu https://tarhely.eu/kapcsolat.php

 • NAIH

  NAIH-93837/2016. Marketing…
  NAIH-93838/2016. Direkt marketing
  NAIH-93850/2016. Maketing…
  NAIH-93851/2016. Időszakos promóció
  NAIH-93852/2016. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. .
  NAIH-93853/2016. Honlapon történő regisztráció
  NAIH-93854/2016. Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. .
  NAIH-93855/2016. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis
  NAIH-93856/2016. Űgyfélkapcsolat.

 • Vitarendezés

  2016. február 15-én startol az a weboldal, amelyet az Európai Bizottság hoz létre az on-line vitarendezés elősegítésére. A weboldal nemzetközi, az Európai Unió minden tagállamának nyelvén olvasható lesz a sajtótájékoztató szerint.

  Nagyon sok esetben, hogy ha az on-line vásárlás folyamán jogszerűtlenséget tapasztal a fogyasztó, akkor a hosszas utána járás miatt nagyrészt annyiban hagyják a dolgot. Főként igaz ez azokban az esetekben, amikor határokon átnyúló online tranzakciók történnek.

  A fogyasztói jogok érvényesítésére már a 2013-ban létrehozott EU-s rendelet (No 524/2013 of the European Parliament and of the Council – 2013.05.21.) kimondja, hogy 2016. január 9-től hatályba lép a benne foglaltak alapján egy olyan egyszerű, hatékony és gyors peren kívüli megoldás a jogvitákra, amelyhez bárki hozzáfér a saját Európai Uniós nyelvén.

  A rendelet hatálya kiterjed minden internetes adásvételi és szolgáltatási szerződésre, és nem vonatkozik a fogyasztók és kereskedők közötti “offline” viták rendezésére. (A 2013/11/EU rendelet előírja, hogy az EU tagállamoknak biztosítani kell, hogy kereskedők és fogyasztók közötti vitát (amelyek székhelye az Unión belül van) első sorban békés úton kell megpróbálni rendezni.)
  A 2016. február 15-én megnyíló online bejelentő címe (regisztrációt igényel): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Az online vitarendezési platformon a bejelentés ingyenes, de a vitarendezés folyamán az eljárás helye szerinti tagországban a saját eljárási szabályok és annak költségei vannak érvényben, így azt meg kell fizetni. (Akár 50-100 euró is lehet a költsége.) Ezért érdemes előre tájékozódni a vitarendezést lefolytató tagországban érvényes díjtételekről. Az vitarendezés elsősorban nem igényel fizikai jelenlétet, tehát interneten keresztül folytatódik le. Amennyiben a vásárló és a kereskedő ugyanazon országban van, akkor ennek a szervezetnek nem kötelessége eljárni a vitás kérdésekben.

  A magyar fogyasztók nemzetközi webbolttal kapcsolatos vitáját és a külföldi fogyasztók magyar webáruházzal kapcsolatos problémáját is a Budapesti Békéltető Testület segíti.
  A vitarendezés lépései:

  elektronikus panaszbenyújtás (dokumentumok feltöltése is)
  a kereskedő tájékoztatása a beérkezett problémáról
  az illetékes alternatív vitarendezési szervezetnek a panasz továbbítása (Magyarországon ez a Békéltető Egyesület)
  a vitarendezéshez a nyelvi fordítások elkészítése
  az illetékes alternatív vitarendezés szerv válaszai a panaszbenyújtónak
  amennyiben a vitát nem lehet megoldani ezen a szinten, akkor tájékoztatják a panaszost jogorvoslati lehetőségekről.

  Az eljárás sikertelensége esetén pl. a vásárló kérheti a bíróságtól az európai fizetési meghagyás kibocsátását. A hiánytalan keresetindítást követően 30 napon belül kibocsátja a bíróság a fizetési meghagyást. 30 naponja van a kereskedőnek, hogy ezt vitassa és ekkor bírósági per során folytatódik az eljárás. Ha nem él ellenvetéssel, akkor a végrehajtható a fizetési meghagyás.
  A nemzetközi vitarendezési fórum elérhetőségét könnyen elérhető helyen kell elhelyezni a weboldalon, linkelve.

  Ha a szerződéskötés e-mailen történt, akkor a szolgáltató, kereskedő az e-mailben köteles közzétenni a vitarendezési fórum URL-jét. Amennyiben csak országon belüli értékesítés folyik (nincs külföldi vásárlási lehetőség), akkor a weboldalon elég az országban hivatalos békéltető testület elérhetőségét megadni.

  Szankciók: a rendelet megsértésére vonatkozóan tagállamonként eltérők a díjtételek, mert azt helyben határozza meg az illetékes ország. A rendelet annyit mond: a szankciónak hatékonynak kell lennie, mással arányosan és visszatartó erejűnek.

  Magyarországon: “A magyarországi fórum előtti eljárás zárulhat a felek közötti egyezséggel, amely kötelező erővel bír a felekre nézve. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor a vállalkozás alávetése esetén kötelezést tartalmazó határozattal, mely szintén kötelező erejű, ennek hiányában pedig ajánlással, amely nem köti a feleket, viszont ha a vállalkozás nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza az adatait, az ügy leírását (a fogyasztó adatai nélkül) és az ajánlást.” (Budapesti Békéltető Testület weboldala)
  A Budapesti Békéltető Testület elérése:

  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefon: +36 1/488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?

  Az eljárási határidő max. 90 nap attól a naptól számítva, amikor hiánytalanul beérkezik a panaszos kérelem.